پارامتر  EC


 

Electrical conductivity  یا هدایت الکتریکی معرف قدرت یونی یک

محلول برای انتقال جریان الکتریسیته است. یون‌ها که همان ذرات باردار

هستند عمل انتقال الکتریسیته را در مواد انجام می‌دهند. هرچقدر غلظت

یون‌ها در محلول بیشتر باشد انتقال الکتریسیته بهتری انجام خواهد شد.

در واقع هرچه مقدار  ECبیشتر باشد، انتقال الکتریسیته بیشتری انجام

می‌گیرد.

به مواد شیمیایی كه در محیط آبی، يون توليد می كنند، الكتروليت می‌گویند. دمای الکترولیت از عوامل موثر در هدايت الکتريکی است. زیرا در اثر افزايش دما در يک پتانسيل مشخص، اتم ها، مولکول ها و يون های محلول، تحرک بیشتری خواهند داشت که در نهايت باعث افزایش هدايت الکتريکی محلول می‌شود. از آنجایی که هدایت به دما بستگی دارد از جبران‌ساز دما جهت تصحیح خطای ناشی از دما استفاده می‌شود. همچنین درجه يونيزاسيون الکتروليت، سرعت مهاجرت يون های مختلف، دمای الکتروليت و غلظت الکتروليت از عوامل موثر در هدایت الکتریکی می‌باشند.

در اندازه گیریEC  با استفاده از الکترود هدایت از دو صفحه با مساحت A با فاصله D از یکدیگر که نقش آند و کاتد را دارند، استفاده می‌شود.

ثابت سل از طریق رابطه زیر بدست می‌آید: 

K=A/D

منظور از TDS كل ناخالصی‌های جامد حل شده در آب است كه نشان دهنده مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می‌باشد. هدایت الكتریكی و غلظت كل جامدات محلول (TDS) به صورت یک به یک با یکدیگر ارتباط ندارند. اما در محلول‌های رقیق (مانند آب طبیعی) ارتباط این دو عامل به صورت زیر است:

TDS = 0.5 EC

رابطه بین TDS و EC برای نمونه ها با توجه به ویژگی شیمیایی و فیزیکی آن، متفاوت است.

 

 تجهیزات مرتبط